Ubrane količine u gramima
Učešće kultura u procentima
Odnos ubranih količina u prethodnoj i tekućoj godini